VII MIKOŁAJKOWY OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY

ORGANIZATOR: OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE

WSPÓŁORGANIZATOR: RADA RODZICÓW OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE

PATRONAT MEDIALNY: NOWINY ANDRYCHOWSKIE & RADIO ANDRYCHÓW

CELE TURNIEJU:
• POPULARYZACJA SPORTU SZACHOWEGO W ANDRYCHOWIE,
• PROMOCJA MIASTA ANDRYCHÓW,
• WYMIANA DOŚWIADCZEŃ SPORTOWYCH

MIEJSCE I TERMIN:
• 1 GRUDNIA 2019 ROKU - NIEDZIELA
• ROZPOCZĘCIE TURNIEJU - GODZ. 10.00
• OBOWIĄZKOWA ODPRAWA ZAWODNIKÓW: 9.00 - 9.40
• MIEJSKI DOM KULTURY W ANDRYCHOWIE UL. SZEWSKA 7

ZGŁOSZENIA:
• Zgłoszenia do turnieju do dnia 26 LISTOPADA 2019 r.
• W zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, datę urodzenia, klub delegujący, ewentualnie posiadaną kategorię szachową
• Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: ognisko@andrychow.eu lub na stronie www.chessarbiter.com/turnieje.php (turnieje/grudzień).
• Potwierdzenie zgłoszenia w dniu zawodów do godziny 9.40.
• Przewidziane zakończenie turnieju 14:30 - 15.00.

WPISOWE DO TURNIEJU: 25 ZŁ

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
• TURNIEJ INDYWIDUALNY - SYSTEM SZWAJCARSKI ,
• 7 RUNDOWY W GRUPACH WIEKOWYCH
• GRUPA A (DZIEWCZYNY I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2003 I MŁODSI (DO LAT 16)
• GRUPA B (DZIEWCZYNY I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2007 I MŁODSI (DO LAT 12)
• GRUPA C (DZIEWCZYNY I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2011 I MŁODSI (DO LAT 8)
• TEMPO GRY - 15 MINUT NA PARTIĘ DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA

NAGRODY:
• W każdej grupie trzy pierwsze miejsca otrzymują puchary i dyplomy.
• Nagrody rzeczowe od miejsca 1 do 6.
• Każdy uczestnik otrzymuje paczkę mikołajkową.
• W grupie najmłodszej każdy otrzymuje medal oraz przewidziano nagrody dla najmłodszych uczestników

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Ognisko Pracy Pozaszkolnej
w Andrychowie(dalej „OPP”) z siedzibą w Andrychowie, ul. Metalowców 10 kod pocztowy 34 – 120 , adres
e-mail: ognisko@andrychow.eu , tel. 33 432 27 60.
2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych w następujący sposób: przesyłając e-mail na adres iodognisko@andrychow.eu lub listownie na adres OPP.
3. Przetwarzanie zebranych danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO,tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji, ewaluacji i promocji VII Ogólnopolskiego Turnieju Szachowego "Królewska gra i ja".
5. Odbiorcą danych będą podmioty współpracujące w ramach obsługi Turnieju.
6. Administrator przetwarza zebrane dane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do realizacji, ewaluacji
i promocji Konkursu. Okresy publikacji wizerunku i wytworów w mediach to 5 lat, licząc od roku szkolnego 2018/19.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia, prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia wyrażonej zgody i wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych przy zgłoszeniu jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do udziału w Turnieju.
9. Dane osobowe zebrane przez OPP nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych tj. przy pomocy programów komputerowych.
POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
• W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego PZSZACH kojarzenia komputerowe.
• Za opiekę i ubezpieczenie zawodników w trakcie zawodów odpowiada klub delegujący zawodnika, opiekun lub rodzic.
• Na sali obowiązuje cisza, zasady dobrego zachowania oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
• W trakcie zawodów czynna będzie kawiarenka.
• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
• Udział w Turnieju jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu.
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.

ORGANIZATOR: OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE
34 - 120 ANDRYCHÓW, UL.METALOWCÓW 10,
tel. 33 432 27 60, poniedziałek - czwartek: 12.00 - 20.00, piątek: 7.00 -15.
www.ognisko.andrychow.eu, e-mail: ognisko@andrychow.eu.

od 11 do 29 listopada 2019 roku sekretariat OPP czynny będzie w godz. 16.00 - 19.00.

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60